Algemene voorwaarden

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Badkamer ID

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Badkamer ID uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.

1.3 De klant met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Badkamer ID gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle offertes van Badkamer ID zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door BadkamerID schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien BadkamerID. deze heeft aanvaard of bekrachtigd, al dan niet bij geschrifte. Onverlet het vorenopgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na één maand na dagtekening daarvan.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.

2.4 Voor zover niet anders is overeengekomen zijn de prijzen voor levering € 75,00

2.5 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen en gelden uitsluiten op de dag van aanbieding. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat is Badkamer ID gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.

2.6 Elke aanbieding is tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.7 Indien en voorzover maatvoeringen door de koper zijn opgegeven is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van de koper. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgaven van de maatvoering zijn voor rekening van de koper.

2.8 De koper dient personeel van zowel Badkamer ID alsook door haar in te schakelen derden waar nodig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden.

2.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of leveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.

Artikel 3: Betaling
3.1 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag dient contant en/of per PIN te geschieden bij levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn 3 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.

3.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen Badkamer ID en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.

3.4 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Badkamer ID opgestelde facturen en factuuroverzichten.

3.5 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Badkamer ID zonder enige ingebrekestelling het recht de klant over het gehele verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 5% (vijf procent), vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betalen van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. De buiten-gerechtelijke incassokosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 500,-.

3.6 Badkamer ID is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 3.8 bepaalde.

3.7 Betalingen die vanwege de klant aan Badkamer ID plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de klant nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.

3.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor Badkamer ID mogelijk niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voorzover Badkamer ID niet overgaat tot levering is de klant gehouden aan BadkamerID de kosten van transport en een bedrag van € 50,- per dag, of gedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kosten die Badkamer ID heeft wegens opslag van de zaak/zaken te voldoen.

3.9 In geval van installatiewerkzaamheden wordt de laatste betalingstermijn altijd op de dag van oplevering betaald. Dit kan in overleg gebeuren middels een eenmalige machtiging. In andere gevallen dient het bedrag uiterlijk binnen 8 dagen na oplevering te zijn bijgeschreven op de rekening van opdrachtnemer.

Artikel 4: Eigendomsovergang, risico en levering
Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres voor rekening van de klant. Badkamer ID is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden. De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de klant de geleverde maar door hem aan Badkamer ID niet volledige betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, of beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan Badkamer ID. binnen 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matiging vatbare boete van tenminste 3 x de niet betaalde geldsom. Als bij aflevering van de goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door koper c.q. opdrachtgever op het ontvangstbewijs c.q. de vrachtbrief melding van de beschadiging gemaakt te worden en dient opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk daarvan op de hoogte gesteld te worden, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat koper c.q. opdrachtgever de gekochte goederen zonder schade heeft ontvangen.

Artikel 5: Reclamaties, klachten en garantie
5.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door Badkamer ID worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Badkamer ID. te reclameren. Bij zaken welke door of namens de koper zelf worden ver- en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen één week na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk.

5.2 Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de klant zelf door Badkamer ID geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Nà montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.

5.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 5 werkdagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij Badkamer ID.

5.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Badkamer ID gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.

5.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen door Badkamer ID hebben verricht.

5.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

5.7 Tenzij Badkamer ID zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om zaken aan Badkamer ID te retourneren.

5.8 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan BadkamerID, zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.

5.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarboren vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgen handelsusance algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

5.10 Het ontstaan van kalkaanslag, schimmelvorming, krassen en kitwerk, na afmontering van het werk, komen voor rekening en risico van opdrachtgever. Voorts blijven buiten de garantie gebreken ontstaan door normale slijtage of onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies of gebreken welke zich voordoen na wijziging of reparaties door of namens koper c.q. opdrachtgever zelf of door derden aangebracht. De garantie strekt zich niet verder dan het herstellen van de zaak, inhoudende dat opdrachtnemer nimmer aansprakelijk is voor enige door opdrachtgever geleden (gevolg)schade. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Binnen 2 jaar na installatie-datum wordt een product dat door Badkamer ID is geïnstalleerd gratis opnieuw gemonteerd onder garantie. Binnen 5  jaar en na 2 jaar na installatie-datum wordt het product alleen gratis opnieuw geleverd en niet geïnstalleerd. Installatie hiervan wordt dan berekend op basis van nacalculatie a € 75,00 per uur, excl. eventuele hulpmaterialen. Op kitwerk en afdichtprofielen van bewegende delen van douchedeuren door Badkamer ID geleverd en / of geïnstalleerd, wordt 1 jaar garantie gegeven.

5.11 Op showroom artikelen die met extra korting worden verkocht geldt geen enkele garantie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 BadkamerID is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Badkamer ID verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens BadkamerID.

6.2 Badkamer ID zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Badkamer ID en de klant.

6.3 Indien en voorzover Badkamer ID zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

6.4 De klant vrijwaart Badkamer ID uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.

6.5 Ieder recht van reclame vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen.

6.6 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

6.7 Eventuele schade aan muren c.q. vloeren, die ontstaat gedurende door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden, zal door opdrachtnemer hersteld worden, in die zin dat slechts de schade hersteld wordt die ook daadwerkelijk door opdrachtnemer veroorzaakt is. Kitwerk valt buiten de garantie. Alle “showroommodellen” worden geleverd zonder garantie.

6.8 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van te dunne wanden c.q. muren en/of verborgen onzichtbare leidingen. Tenzij opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden door opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het feit dat er sprake is van dunne wanden of verborgen leidingen. Indien opdrachtnemer tijdens werkzaamheden door muren, vloeren en plafonds “heengaan” zal opdrachtnemer de schade zo goed mogelijk herstellen, maar zal niet de desbetreffende wand/muur/vloer opnieuw behangen, stuken of verven.

6.9 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor geringe kleurverschillen in door ons verwerkte materialen zoals hout, kunststof, baksteen, tegels, etc. Tevens aanvaardt opdrachtnemer voor de onderhavige, verwerkte materialen geen aansprakelijkheid voor optredende scheurvorming daarin tengevolge van “werking” van vloeren, wanden en/of plafonds, kleurverschillen, verschillen in adresignatuur, vlekken en foutieve toepassing van reinigings- en/of onderhoudsmiddelen. Indien niet specifiek in de opdrachtbevestiging aangegeven, wordt door Badkamer ID geen timmer- en/of schilderwerkzaamheden uitgevoerd.

Artikel 7: Overmacht/Niet toerekenbare tekortkoming
Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Badkamer ID niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Badkamer ID het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Badkamer ID , waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van BadkamerID en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van BadkamerID onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Badkamer ID, haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

Artikel 8: Ontbinding
Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surcéance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BadkamerID het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harre keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Badkamer ID ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar. Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Badkamer ID, tenzij Badkamer ID nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van Badkamer ID op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

Artikel 9: Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
Kosten die ontstaan doordat koper c.q. opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden extra aan hem/haar in rekening gebracht. Meer- en minderwerk zal naar billijkheid worden berekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die worden verlangd door koper / opdrachtgever. Zodra wijzigingen m.b.t. meer- en/of minderwerk bekend zijn, zullen partijen hieromtrent in onderling overleg treden. Waarna partijen een en ander schriftelijk – middels een overeenkomst – zullen vastleggen.

Artikel 10: Levertijd
Door opdrachtnemer opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient koper c.q. opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en opdrachtnemer een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 11: Wijze van oplevering
11.1 Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan koper c.q. opdrachtgever. Het werk kan door opdrachtnemer eerst opgeleverd worden aan opdrachtgever indien het werk in zijn geheel uitgevoerd en afgemonteerd is, of nagenoeg in zijn geheel uitgevoerd of afgemonteerd is, zulks terwijl het werk niet of nauwelijks in haar functionaliteit aangetast is, en de opdrachtnemer daarvan aan koper c.q. opdrachtgever mededeling heeft gedaan.

11.2 Tenzij anders overeengekomen is, is koper c.q. opdrachtgever verplicht op straffe van een vergoeding van directe schade en kosten er zorg voor te dragen dat: De plaats waar op-/aflevering moet plaatsvinden deugdelijk kan worden afgesloten, bereikbaar is en dat alle medewerking verleend wordt om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken, In de ruimte waar gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming en voldoende ventilatie aanwezig is, Indien een lift, takel of een kraan noodzakelijk is, de gelegenheid daartoe aanwezig is.

Artikel 12: Geschillen
De gerechtelijke instanties in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen BadkamerID en haar klanten bestaande geschillen.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door BadkamerID gedaan of aangegaan.

Artikel 14: Slotbepaling
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Badkamer ID en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Menu